Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky

  Fakturačné údaje:

  BigON s.r.o.
  Horná č.18
  974 01 Banská Bystrica
  IČO: 44121989
  IČ DPH: SK2022596543

  Bankové spojenie:
  Banka: Československá obchodná banka, a.s.
  Číslo účtu: 4019535222/7500
  SWIFT: CEKOSKBX
  IBAN: SK81 7500 0000 0040 1953 5222

  Obchodné podmienky

  Korešpondenčná adresa, zasielanie reklamácií:
  BigON s.r.o.
  Horná č.18
  974 01 Banská Bystrica
  Naša firma je platcom DPH

  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
  fax. č: 048/4124 693
  e-mail: bb@soi.sk

  Spôsob dodávania
  Naša firma preferuje osobné prevzatie tovaru na ktorejkoľvek z predajní, vzhľadom k možnosti vyskúšania kupovaného produktu. Naši pracovníci Vás tiež radi zoznámia so základnými ovládacími prvkami a zaučia pri prvých krokoch s notebookmi.
  Pokiaľ je zákazník z väčšej vzdialenosti a nemôže si pre tovar osobne prísť, samozrejme posielame všetko na dobierku, na základe vyplneného formulára objednávky na našej internetovej stránke. Využívame služby dodávateľskej služby UPS, ktorá tovar dopravuje do 24 hodín.

  Právo na odstúpenie od zmluvy
  Zákazník má právo podľa zákona č. 102/2014 Z. z. na odstúpenie od zmluvy (tzn. vrátenie tovaru) do 14 dní od prevzatia pri uzatvorení zmluvy na diaľku. Toto právo sa vzťahuje iba na spotrebiteľa, spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  Pokiaľ zákazník chce odstúpiť od zmluvy, je povinný urobiť tak písomnou formou v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je povinný vrátiť do 14 dní od doručenia späť dodávateľovi v originálnom obale, so všetkým príslušenstvom a v rovnakom stave, v akom tovar obdržal. Ihneď po vrátení a kontrole tovaru je dodávateľ povinný vrátiť čiastku zaplatenú za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  Zákazník nesmie zaslať tovar na dobierku !!!! Vzhľadom na to, že dobierku dodávateľ nemôže takto pred prevzatím skontrolovať, či ide o tovar zakúpený u predávajúceho, ako aj čo do stavu a kompletnosti vracaného tovaru, pri zaslaní na dobierku necháme tovar vrátiť späť zákazníkovi, pričom sa doba dopravy započítava do 14 dní na vrátenie tovaru!

  Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

  1. prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
  2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
  3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

  Platobné podmienky
  Za prevzatý tovar je možné zaplatiť:
   

  1. v hotovosti pri prevzatí tovaru,
  2. na základe faktúry pri prevzatí tovaru,
  3. na splátky - osobne na ktorejkoľvek pobočke, splátky realizujeme v spolupráci s firmou Quatro,
  4. prepravnou spoločnosťou - dopravné podmienky sú k dispozícii na Internetových stránkach jednotlivých spoločností.

  Pri nákupe do 299 € s DPH platí zákazník dopravné 4,2 € s DPH (nezáleží na platbe, či je to na dobierku alebo platba prevodom). Keď nákup presiahne sumu 299 € s DPH, zákazník má dopravu zdarma. Uvedená cena platí pri doprave v rámci Slovenskej republiky.

  Záruka - tovar predávaný na našich stránkach je POUŽITÝ (pokiaľ nie je uvedené inak)
  Na tovar sa vzťahuje zmluvná záruka 0 - 24 mesiacov, na ktorú sú zákazníci upozornení pri každom tovare zvlášť. Touto zárukou nie je zahrnutá zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje pri všetkých našich produktoch doba 12 mesiacov podľa zákona. Pri notebookoch, počítačoch a inom použitom tovare sa záruka nevzťahuje na pôvodné batérie a adaptéry (na všetky pôvodné batérie a adaptéry je poskytnutá zľava 50€, záruka sa riadi § 619 ods. 1. Občianskeho zákonníka). Zárukou je myslená možnosť reklamovať notebook v našej spoločnosti na základe skrátenej záručnej doby, podľa § 626 odst. 3 Občianskeho zákonníka
  Záruka je uplatniteľná na základe predloženia záručného listu, ktorý obdržíte pri zakúpení notebooku. Vzťahuje sa len na skryté vady, ktoré už boli na predávanom použitom notebooku. Nevzťahuje sa však na vady vzniknuté používaním alebo opotrebovaním starších súčastí podľa § 619 odst. 1 Občianskeho zákonníka.

  Záruka na všetky notebooky je uplatniteľná len v našej firme
  Pri zásahu do notebooku zo strany inej spoločnosti, alebo pri inom neodbornom zásahu, sa naša firma dištancuje od dodržania všetkých záručných podmienok! Pokiaľ zistíme akýkoľvek hardwarový zásah do notebooku, môže byť záruka stornovaná.
  Vzhľadom na to, že sme priamy dovozca výpočtovej techniky do SR zo zahraničia, nemusia mať notebooky slovenskú klávesnicu (tzn. chýba diakritika), rovnako môžu mať notebooky operačný systém v cudzom jazyku!
   

  Všeobecné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní záručných a pozáručných opráv.
  2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a služby, zakúpené v spoločnosti BigON s.r.o. a jeho reklamácia je v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
  3. Základnou podmienkou pre uplatnenie reklamácie je predloženie originálneho dokladu o zaplatení tovaru a záručného listu!
  4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne zjednané iné záručné podmienky.

  Reklamačný poriadok

  1. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady tovaru, vzťahuje sa na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
  2. Kupujúci je povinný zaistiť prehliadku tovaru čo najskôr po jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len pokiaľ preukáže, že tieto chyby mal tovar v dobe prevzatia tovaru.
  3. Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. V okamihu odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, apod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.
  4. nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
   1. stratou dokladu o kúpe, stratou záručného listu.
   2. pokiaľ vypršala pri reklamovanom tovare dňom prevzatia do opravy záručná doba.
   3. porušením ochranných či záručných pečatí a nálepiek, pokiaľ sú na výrobku.
   4. mechanickým poškodením tovaru.
   5. elektrickým poškodením (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje).
   6. poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).
   7. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi kancelárskemu prostrediu.
   8. neodbornou inštaláciou, používaním, obsluhou, alebo zanedbávaním starostlivosti o tovar.
   9. pokiaľ bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom.
   10. ak sa porucha prejaví iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu.
   11. ak tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií, alebo všeobecnými zásadami.
   12. prevedením nekvalifikovaného zásahu, či zmenou parametrov.
   13. zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej príslušnej STN.
   14. ak bol tovar poškodený živlami.
  5. Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvorenia zmluvy upozornený, alebo s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  6. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, si vyhradzuje právo nahradiť chybný a neopraviteľný tovar za iný, s porovnateľnými technickými parametrami.

  Dĺžka záruky

  1. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, poskytuje na nový tovar záruku 24 mesiacov, na použitý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená lehota označená ako zodpovednosť za poruchy v dĺžke 12 mesiacov. Dĺžka záruky pri použitom tovare je stanovená individuálne, ak nie je stanovené inak.
  2. Plnenie záručnej doby začína dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
  3. Za vadu tovaru, na ktorú predávajúci kupujúceho upozornil a tovar kupujúcemu predal za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 618 Občianskeho zákona.

  Spôsob prevedenia reklamácie

  1. Ak ide o vadu odstrániteľnú, predávajúci vadu odstráni a to bez zbytočného odkladu.
  2. Ak ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci vyrieši reklamáciu:
   1. výmenu veci za vec inú funkčnú takých istých, alebo lepších technických parametrov, alebo
   2. v prípade, že nemôže predávajúci previesť výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu znížením ceny a vystavením dobropisu na chybnú vec.
  3. Reklamácia sa vybavuje výhradne v predajni firmy BigON s.r.o., nikdy u zákazníka, na základe písomnej reklamácie. Zákazník je povinný reklamovať vady písomne s uvedením doby, kedy sa vada prejavila po prvýkrát a spôsob, akým sa vada prejavuje, prípadne iné skutočnosti potrebné k posúdeniu a odstráneniu vady.
  4. Všetky informácie o priebehu reklamácie je možné získať u pracovníka príjmu reklamácie predávajúceho na základe názvu odosielateľa a čísla reklamácie.
  5. Reklamovaný tovar poslaný zákazníkom na náklady (akákoľvek dobierka) firmy BigON s.r.o., alebo na inú adresu, ako je adresa prevádzky nebude prijatá a bude vrátené späť na náklady zákazníka.
  6. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje iba k popisu vady uvedenej zákazníkom v reklamácii. Servisné stredisko bude zákazníkovi účtovať prácu technika v prípade, že popis vady bude nedostatočný, alebo zavádzajúci (testované budú iba funkcie uvedené v popise chyby). Popis musí obsahovať HW a SW konfiguráciu, pri ktorej sa vada prejavila.
  7. Možnosť riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO (riešenie sporov on-line) Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na (podpora@bigon.sk)

  Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

  V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov)(ďalej len "GDPR") a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu firmy BigON s.r.o. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov ( napr. zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadom ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na tejto stránke.

  Spôsob objednávania


  Objednávka 
  Vlože vybraný tovar do Košíka kliknutím na zelené tlačítko "Do košíka a následne budete presmerovaní na stránku Košík. Skotrolujte si, či je tovar v Košíku zodpovedá vami vybranému tovaru a stlačte tlačítko "Pokračovať" Vyberte si spôsob dopravy a platby a stlačte tlačítko "Pokračovať". Vyplňte Kontaktné údaje a potvrďte Objednávku. Následne vám príde potvrdzujúci email, ktorý ste zadali pri objednávaní. 
   

  Druhy tovaru, s ktorými sa môžete stretnúť na našich stránkach a predajniach sú nasledovné:

   

  Nový tovar

  Označenie pre všetky nové produkty zo štandardnej distribúcie v rámci celého sveta.

   

  Predvádzací

  Tento typ sortimentu predstavuje v rámci použitého tovaru jedinečnú alternatívu k novým produktom. Tým, že sa jedná hlavne o nevypredané skladové zásoby výrobcu, predvádzacie, marketingové či krátkodobo použité kusy, vždy dostanete to najlepšie z aktuálneho svetového trhu za zlomok ceny nového tovaru. Na zariadeniach sa môžu vyskytovať menšie kozmetické vady, ktoré ale samozrejme neovplyvňujú funkčnosť zariadenia. Veľmi často môžete využívať plné, či skrátené továrenské záruky výrobcu, rovnako ako aj nadštandardný servis firmy BigON s.r.o.

   

  Použitý

  Výborná voľba pre všetkých zákazníkov, ktorí uprednostňujú jedinečnú exkluzivitu TOP manažérskej použitej výpočtovej techniky za bezkonkurenčné, výpredajové ceny. Tieto produkty väčšinou pochádzajú z operatívnych leasingov, či odkupov z veľkých firiem v rámci celého sveta a prechádzajú profesionálnou obnovou, ktorý vykonáva priamo výrobca zariadenia. V rámci tejto obnovy je zaručená maximálna kvalita a následná kontrola výrobku, ktorú môžeme ponúknuť vďaka nadštandardným vzťahom s výrobcami. Obnova nie je vykonávaná na batérie, ktoré sa považujú za spotrebný tovar a preto zostávajú pôvodné. Tieto kusy môžu mať povrchové poškodenie zodpovedajúce pravidelnému používaniu, chýbajúce zálepky portov, či kozmetické defekty. Toto ale v žiadnej miere neovplyvňuje funkčnosť zariadení.

   

  Výpredaj

  Špeciálna kategória určená pre všetkých používateľov, ktorí chcú využiť extrémne zľavy a získať tak svoje zariadenie za skutočné dumpingové (likvidačné) ceny. V rámci tejto kategórie môžete nájsť špeciálne akcie, zariadenia určené k jednostranne zameraným výpredajom s jasne definovaným obmedzením, vadou alebo kozmetickým defektom. Kategória výpredaj sa niekedy označuje aj ako "B-kategória"