Reklamačný poriadok

  Reklamačný poriadok
   

  1. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady tovaru, vzťahuje sa na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
  2. Kupujúci je povinný zaistiť prehliadku tovaru čo najskôr po jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len pokiaľ preukáže, že tieto chyby mal tovar v dobe prevzatia tovaru.
  3. Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. V okamihu odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, apod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.
  4. nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
   1. stratou dokladu o kúpe, stratou záručného listu.
   2. pokiaľ vypršala pri reklamovanom tovare dňom prevzatia do opravy záručná doba.
   3. porušením ochranných či záručných pečatí a nálepiek, pokiaľ sú na výrobku.
   4. mechanickým poškodením tovaru.
   5. elektrickým poškodením (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje).
   6. poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).
   7. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi kancelárskemu prostrediu.
   8. neodbornou inštaláciou, používaním, obsluhou, alebo zanedbávaním starostlivosti o tovar.
   9. pokiaľ bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom.
   10. ak sa porucha prejaví iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu.
   11. ak tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií, alebo všeobecnými zásadami.
   12. prevedením nekvalifikovaného zásahu, či zmenou parametrov.
   13. zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej príslušnej STN.
   14. ak bol tovar poškodený živlami.
  5. Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvorenia zmluvy upozornený, alebo s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  6. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, si vyhradzuje právo nahradiť chybný a neopraviteľný tovar za iný, s porovnateľnými technickými parametrami.
    

  Ako postupovať pri reklamácii tovaru:

   

  1. KROK - Kontrola stavu zariadenia/tovaru pred odoslaním

  Pred odoslaním zariadenia/tovaru na reklamáciu ho dôkladne skontrolujte. Skontrolujte mechanické časti zariadenia (stav plastov, displeja, klávesnice, pántov atď.). V prípade mechanického poškodenia zariadenia nie je možné uplatniť reklamáciu.

  2. KROK - Príprava potrebných dokumentov k reklamácii

  Na uplatnenie reklamácie je potrebné zaslať so zariadením nasledovné dokumenty – kópia faktúry, kópia záručného listu, sprievodný list. Sprievodný list by mal obsahovať tieto údaje: meno zákazníka, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, presný popis problému alebo chyby. Nedodanie potrebných dokumentov môže značne predĺžiť vybavenie reklamácie.

  3. KROK - Príprava zariadenia na odoslanie k predajcovi/do servisného strediska

  Zariadenie určené na reklamáciu je potrebné dôkladne a starostlivo zabaliť. Pripravte si vhodnú nepoškodenú škatuľu (ak máte originálne balenie, prosím využite ho) a výplň. Zariadenie ešte raz skontrolujte z hľadiska mechanického poškodenia. Zariadenie zabaľte do ochrannej fólie so vzduchovými bublinkami (prípadne do iného vhodného materiálu). Do škatule vložte vhodnú výplň (vzduchové vankúšiky, skrčený papier, molitan), na výplň položte zariadenie zabalené vo fólii a zvyšnú časť škatule vyplňte výplňou. Pribaľte potrebné dokumenty. Škatuľu uzavrite a dôkladne prelepte lepiacou páskou. Za poškodenie zariadenia pri preprave servisné stredisko nenesia žiadnu zodpovednosť!

  4. KROK - Odoslanie zariadenia k predajcovi/do servisného strediska

  Vhodne zabalené zariadenie s potrebnými dokladmi doručte k nám cez vybranú prepravnú spoločnosť. Spravidla najlacnejším spôsobom je poslanie poštou. Zásielky je potrebné posielať doporučene na adresu spoločnosti BigON s.r.o., Horná 18, 974 01 Banská Bystrica. Poistenie zásielky je dobrovoľné. Servisné stredisko nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie zásielky pri preprave. Zásielky posielané formou dobierky servisné stredisko nepreberá.

  5. KROK - Čakanie na vybavenie reklamácie

  Po prijatí zariadenia do servisu je na zariadení vykonaná diagnostika, na základe ktorej sa pristupuje k riešeniu daného problému. Reklamácie sa spravidla realizujú cez autorizované servisné strediská výrobcu/dodávateľa po celej Európe. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie..

   

   

  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na našu adresu.   VZOR ZMLUVY 

  Vec: Odstúpenie od zmluvy

  Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

  Dátum objednania tovaru: 

  Dátum prijatia tovaru: 

  Meno a priezvisko spotrebiteľa:

  Adresa spotrebiteľa: 

  Dôvod odstúpenia od zmluvy ( nepovinné ):

  Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: , bankové spojenie: 

  S pozdravom

  Dátum: 


  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


  • Zákaznícka linka:

   048/399 60 30

   BigOn.sk nájdete na Hornej ulici č. 18 v Banskej Bystrici. Kontaktujte nás na e-mail predaj@bigon.sk alebo na čísle 048/399 60 30