Pravidlá súťaže

  Pravidlá súťaže

   

  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE "ŠIBI RYBY, MASTNÉ VÝHRY."
  (ďalej len „Pravidlá“) 

  Účelom týchto Pravidiel je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže "Šibi ryby, mastné výhry" ďalej len „Súťaž“. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzným spôsobom upravuje pravidlá Súťaže vo vzťahu k účastníkom súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť Usporiadateľom kedykoľvek zmenené. 

  1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

  Usporiadateľ a organizátor súťaže je spoločnosť BigON s.r.o, so sídlom: Horná 18, Banská Bystrica, 974 01, IČO: 441 219 89 (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“)

  2. Doba a miesto konania Súťaže

  Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v jednom súťažnom kole, ktoré sa bude konať v nasledujúcom termíne:
  4. 4. 2022 – 20. 4. 2021

  3. Účastník súťaže

  Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje v registračnom formulári a s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je staršia 15 rokov a splní tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k Usporiadateľovi a/alebo Organizátorovi alebo sú k takýmto osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v priamom rade. V prípade Súťažiacich mladších 18 rokov sú povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre účasť v súťaži, tak pre prípadné prevzatie výhry. 

  4. Mechanizmus Súťaže

  Každý súťažiaci, ktorý splní podmienky účasti v Súťaži uvedené v týchto Pravidlách a potvrdí, že má záujem sa do súťaže zaregistrovať, bude tak zaradený do súťaže o výhru v Súťaži.

  5. Výherca a výhry v súťaži:

  Súťaž má celkom 1 súťažné kolo, pričom zo všetkých zúčastneních sa vyžrebuje štrnásť sútažiacích. Výhry sa rozdelia medzí štrnástich sútažiacích náhodným výberom. (ďalej len „Výhercovia“).

  Výhry budú doručené Výhercom len na území Slovenskej republiky. Výhru nemožno zmeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než takej, ktorá je v týchto Pravidlách stanovená.

  Výhry v súťaži sú nasledovné:

  1x Dotykový Acer ChromeBook R11
  3x Cestovný kufrík HP
  10x Zápisník vo filmovom motíve

  6. Oznámenie a predanie výhier

  Pre oznámenie výhry a zistenie adresy, na ktorú má byť výhra zaslaná, bude použitý mailový kontakt, ktorý bol vyplnený u registračného formulára. Výherca je povinný udať, Usporiadateľovi súťaže na jeho výzvu, meno a priezvisko (ak nie je Usporiadateľovi známe), telefónne číslo a adresu, na ktorú si praje výhru doručiť, a to do 10 (slovom: desať) dní odo dňa, kedy bude Usporiadateľ prostredníctvom emailu vyzvaný ku oznámeniu mena a priezviska, adresy a telefónneho čísla. Ak tak Výherca neučiní, nárok Výhercu na výhru zaniká a Usporiadateľ rozhodne o ďalšom využití výhry. Výhra bude Výhercovi doručená prostredníctvom Usporiadateľom vybraného doručovateľa na adresu, ktorú Usporiadateľ pre tieto účely Výhercovi udal. Všetky výhry budú distribuované najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v nich dôjde ku skončeniu Súťaže, ak Usporiadateľ neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhier. Prípadná zmena termínu pre zaslanie výhier bude vyhlásená Usporiadateľom súťaže, ktorý neodpovedá za stratu, poškodenia či nedoručenie výhry. Výherca nemá nárok na inú výhru než uvedenú vyššie ani na iné protiplnenie. Usporiadateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú užívaním výhry. 

  7. Všeobecné podmienky

  Osobné údaje Súťažiacich budú spracované v rozsahu meno a priezvisko. Osobné údaje Výhercu budú spracované v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo. Správcom osobných údajov je Usporiadateľ. Právnym základom spracovania vyššie uvedených osobných údajov je: (i) pre účely realizácie Súťaže (vrátane žrebovaním údajov Súťažiacich a doručenie výhier Výhercom) nevyhnutnosť spracovania pre plnenie zmluvy, (ii) pre účely oprávnených záujmov Usporiadateľa ako správca osobných údajov kvôli prípadnej obhajobe jeho právnych nárokov, nevyhnutnosť spracovania pre účely týchto oprávnených záujmov, a (iii) pre účely odberu noviniek. Osobné údaje budú uchovávané len v rozsahu a po dobu nevyhnutne nutnou s ohľadom na vyššie uvedené účely. Osobné údaje Výhercu v rozsahu meno a priezvisko budú ďalej uchovávané pre daňové účely (preukázaním poskytnutej výhry) po dobu trvania lehoty stanovenej príslušnými daňovými predpismi pre zahájenie daňovej kontroly. Údaje poskytnuté Súťažiacim môžu okrem Usporiadateľa ako správcu osobných údajov spracovávať Organizátor ako spracovateľ osobných údajov, a to spôsobom obvyklým pre realizáciu súťaží. Údaje poskytnuté Výhercom môžu ďalej ako spracovatelia spracovávať doručovateľskej spoločnosti, dodávateľom IT služieb a účtovným, daňovým a právnym poradcom. Výherca má právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo zmazanie, poprípade obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu ako aj právo na prenositeľnosť údajov. Súťažiaci/Výherca je oprávnený kedykoľvek podať sťažnosť v Úrade pre ochranu osobných údajov. V prípade pochybností o dodržovania práv Usporiadateľom ako správcom osobných údajov sa môže Súťažiaci/Výherca obrátiť na Usporiadateľa na nasledujúcom tel. čísle: (+421) 048/ 399 60 30. Poskytnutie osobných údajov zo strany Súťažiaceho/Výhercu je zmluvnou požiadavkou a je pre vyššie uvedené účely povinné. Neposkytnutím osobných údajov má za dôsledok nemožnosť zúčastniť sa žrebovania a nemožnosť doručenia výhry, v prípade jeho získania v rámci žrebovania. Ak neposkytne Výherca Usporiadateľovi osobné údaje pre účely doručenia výhry, nárok Výhercu na výhru zaniká.

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto Súťaže, prípadne Súťaž zrušiť, prerušiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania Súťaže. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so Súťažou spojené. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo Súťaže v prípade, že by takýto Súťažiaci porušoval pravidlá, v rámci Súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným jednaním či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky proti priebehu Súťaže môže Usporiadateľovi poslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto Pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. Súťažiaci zodpovedá Usporiadateľovi za všetku ujmu, ktorú by týmto prípadne spôsobil tretím osobám.

  Osoby nesplňujúce podmienky účasti v Súťaži alebo jednajúci v rozpore s Pravidlami nebudú do Súťaže zaradení. Ak sa ukáže, že táto osoba sa i napriek uvedeným stala Výhercom, nemá nárok na výhru a je povinná výhru bezodkladne vrátiť. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži. Usporiadateľ ďalej nenesie zodpovednosť za možné nedoručenie správy (komentára), prostredníctvom ktorej budú informovaní Výherci a za možné nedoručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštovných služieb.